טעמן זה מצוין

תנאי שימוש

 • א.מבוא
 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט – www.taaman.co.il [להלן – "האתר"].
 2. האתר מנוהל על-ידי חברת טעמן שיווק מזון בע"מ, ח.פ. 51-087264-1 [להלן – "חברת טעמן"], המייצרת ו/או מייבאת מבחר מוצרי מזון בכשרות מהודרת. מידע נוסף על חברת טעמן תוכלו לקרוא במדור "אודות" באתר.
 • ב.האתר
 1. אנו בחברת טעמן שמחים על בחירתכם לבקר באתר טעמן, ומקווים כי תיהנו מהגלישה באתר וכי תפיקו מהביקור בו את המיטב.
 2. האתר מיועד להצגת החברה ומגוון המוצרים שהיא מייצרת או מייבאת ומשווקת בישראל, בפני קהל הגולשים. האתר אינו מיועד ו/או אינו משמש למכירת ו/או רכישת ו/או הזמנת מוצרים באופן מקוון. ככל שהנכם מעוניינים לרכוש את מוצרי טעמן תוכלו לעשות זאת בחנויות המזון וברשתות השיווק השונות. 
 3. בנוסף, משמש האתר כפלטפורמה לפרסום הודעות בדבר משרות עבודה פנויות מטעם חברת טעמן, והוא מאפשר למשתמשים להגיש מועמדות למשרות אלו. לפרטים נוספים הנכם מוזמנים לגלוש למדור "דרושים" באתר.
 4. כמו כן מספק האתר אפשרות לפנייה למחלקת שירות הלקוחות של חברת טעמן, וזאת, על-ידי משלוח הודעה לתיבת ההודעות במדור "שירות לקוחות".
 5. לחברת טעמן עומדת הזכות הבלעדית לעצב כראות את עיניה את האתר, חזותית ותוכנית, לקבוע אלו מדורים יהיו בו ואלו שימושים ניתן יהיה לעשות במסגרתו.
 6. עוד מובהר בזאת כי לחברת טעמן עומדת זכות בלתי מוגבלת להחליט על סגירת האתר ו/או על צמצומו ו/או על הרחבתו ו/או על העברת הבעלות בו ו/או הפעלתו לגורם אחר, יהיה אשר יהיה, בכל זמן נתון, באופן מלא או חלקי, ללא תנאים כלשהם, ומבלי שהיא מתחייבת להודיע על כך למשתמשים באתר, מראש או בדיעבד. אשר על כן, לא תהיינה למשתמש כלשהו באתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר בדבר עיצוב האתר, מבנהו, הבעלות בו, קיומו ו/או אי קיומו, תוכנו, השימושים  השונים שניתן לעשות במסגרתו.
 • ג.תקנון האתר
 1. מסמך זה [להלן – "התקנון"] מפרט את תנאי השימוש באתר. כל שימוש באתר יעשה בכפוף לאמור בתקנון, וכל אדם העושה שימוש בתקנון ייראה כמי שהסכים לכל תנאיו במלואם. אי לכך יהווה כל שימוש של המשתמש באתר הסכמה שלו להוראות התקנון במלואן. אשר על כן, הנכם מתבקשים להקדיש מזמנכם לקריאת התקנון כולו, בעיון ובקפידה, בטרם אתם בוחרים לעשות שימוש באתר.
 2. אינכם חייבים להסכים לתנאי תקנון זה, ואולם, ככל שמי מכם אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי התקנון, הוא מתבקש שלא לעשות שימוש כלשהו באתר. מכל מקום, מובהר בזאת כי ככל שמי מכם בחר לעשות שימוש באתר הרי שלא תעמוד לו כל טענה כנגד הוראה כלשהי מהוראות התקנון.
 3. הוראות תקנון זה עשויות להשתנות מעת לעת ובכל זמן נתון, וזאת, מבלי שחברת טעמן מתחייבת להודיע על כך למשתמשים באתר בהודעה פומבית ו/או בהודעה פרטית ו/או בדרך אחרת כלשהי, טרם ביצוע השינוי או לאחריו. אשר על כן, מחובתכם לבדוק את הוראות תקנון האתר המעודכנות בכללותן, בעיון ובקפידה, מעת לעת. חובה זו חלה עליכם גם אם עשיתם בעבר שימוש באתר ו/או קראתם את תקנונו. במקרה של שינוי בתקנון יחייב נוסח התקנון המעודכן מעת מועד השינוי ולהבא.  
 4. הוראות התקנון כפי שהוא מופיע באתר זה, הן הוראות המחייבות כל משתמש באתר, והן תגברנה על כל פרסום ו/או מודעה ו/או ציטוט שיופיע באתר או במקום אחר, בין אם ביוזמת חברת טעמן ו/או מי מטעמה, ובין אם לאו, ובמידה ויופיעו.
 5. תקנון זה מנוסח בלשון זכר ובלשון רבים, מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים כאחד ובשווה, ומכוון ללשון רבים וללשון יחיד גם יחד.
 6. כותרות הפרקים נבחרו למען הסדר הטוב והנוחות בלבד, ולא תהיינה להן כל משמעות בפרשנות תקנון זה ותנאיו.
 • ד.תכנים המופיעים באתר
 1. באתר מופיע מידע בדבר מוצרים שונים המיוצרים ו/או המיובאים על-ידי חברת טעמן ומשווקים בישראל.  "מידע", לצורך העניין, כולל כל תוכן מילולי ו/או מספרי ו/או כל תוכן אחר, לרבות, סמלים, צלמיות (icons בלע"ז) וקבצי שמע.
 2. מובהר ומודגש בזאת כי המידע המדויק, העדכני והמפורט ביחס למוצר הינו המידע המופיע על אריזת המוצר עצמו כפי שהוא נמכר בחנויות וברשתות השיווק. חברת טעמן, מצדה, תעשה מאמץ סביר כי כל המידע המופיע באתר יהיה נכון, מדויק ורלוונטי. ואולם, מובהר בזאת, כי באתר עלול להופיע מידע שאינו נכון, מדויק ורלוונטי, וזאת, בין היתר, עקב טעות לא מכוונת ו/או עקב גורמים אחרים, וככל שכך יהיה, חברת טעמן לא תישא בכל אחריות בעניין.
 3. בכל מקרה, לא תעמוד למשתמש על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד חברת טעמן ו/או כל מי מטעמה, בדבר תכונות ו/או נתונים  ו/או אי התאמה ו/או חוסר ו/או הטעיה ו/או טעות ביחס לכל מוצר מהמוצרים אשר מידע עליהם מופיע באתר.
 4. באתר אף מופיעים תכנים ויזואליים שונים, לרבות, תמונות, סרטונים, תכנים חזותיים אחרים וכל כיוצא בזה, ובכללם, תמונות של מוצרים המיוצרים ו/או מיובאים על-ידי חברת טעמן ומשווקים בישראל. חברת טעמן תעשה מאמץ סביר כי כל התכנים הוויזואליים המצויים באתר,  ישקפו את המידע העובדתי והחזותי המדויק בדבר המוצרים המופיעים בהם.  יחד עם זאת, מובהר בזאת כי כל התכנים הכלולים באתר ורכיביהם, הינם להמחשה בלבד, וכי לא יהיה באף אחד מהם בכדי לחייב את חברת טעמן בדרך כלשהי, ואף לא להוות מצג בדבר זמינות מוצר כלשהו לרכישה בכל זמן נתון.
 5. בכל מקרה, לא תעמוד למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד חברת טעמן ו/או כל מי מטעמה, בדבר תכונות ו/או נתונים אחרים של המוצרים אשר תמונותיהם מופיעות באתר ו/או המשולבים בכל תוכן וויזואלי מסוג אחר, כאמור. 
 6. חברת טעמן אינה מתחייבת כי באתר יוצגו כל המוצרים אותם היא מייצרת ו/או מייבאת ו/או משווקת בישראל.
 7. מובהר בזאת כי ייתכן ויהיו הבדלים ו/או שינויים ו/או פערים חזותיים בין מראה המוצרים המופיעים בתכנים הוויזואליים, כפי הופעתם בהם, באתר, לבין המוצרים כפי שהם בפועל, וזאת, בין היתר, עקב העובדה כי התכנים הוויזואליים מופיעים על-גבי צג מחשב ו/או עקב שינויים שיעשו על ידי חברת טעמן ו/או יצרני המוצרים, מסיבות שונות. בכל מקרה בו יהיו הבדלים ו/או שינויים ו/או פערים חזותיים, כאמור,  לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כנגד חברת טעמן בעניין.
 8. האתר כולל מאמרים שונים, מתכונים והמלצות ביחס למוצרי חברת טעמן. מובהר בזאת כי תכנים אלו הינם בגדר המלצה של כותביהם בלבד, ואין הם מחייבים את חברת טעמן ו/או מצביעים על עמדתה ו/או על היעדר קיומן של עמדות אחרות בעניין. אי לכך, וככל שהמשתמש יחליט לבצע כל פעולה בהסתמך על מאמרים ו/או מתכונים ו/או המלצות שיפורסמו באתר, ייעשה הדבר באחריותו המלאה ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד חברת טעמן בעניין.
 9. אין בתכנים המופיעים באתר בכדי להוות תנאי עסקה ו/או תנאים להתקשרות עם חברת טעמן. תנאים, כאמור, ייקבעו באופן פרטני בכל התקשרות שתיערך בין המשתמש ו/או הלקוח לבין חברת טעמן.
 10. מובהר בזאת כי התכנים הכלולים באתר עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות, באתר המותאם לטלפון סלולרי ו/או בטלוויזיה ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או בכל אמצעי ו/או בכל מדיה אחרת מלבד אתר אינטרנט, בין אם  הם מצויים בבעלות ו/או תחת ניהול חברת טעמן ובין אם לאו, לכל צורך שהוא, ובלבד שהדבר יעשה בהחלטת חברת טעמן ו/או בהסכמתה המפורשת. במקרים כעין אלו יחולו הוראות תקנון זה על הצגת התכנים כאמור, בכל האופנים המפורטים לעיל ובאופנים אחרים.
 11. חברת טעמן אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתר יינתנו בכל זמן נתון כסדרם וללא כל הפרעה שהיא תוצאה של תקלות, וירוסים, נזקי תוכנה או נזקי חומרה וכל שיבוש אחר בין אם מקורו בתשתית האתר ו/או במחשבי בעלת האתר ו/או כל מי מטעמה, ובין אם מקורו אצל מי מספקי השירותים לאתר ו/או צד שלישי אחר כלשהו.
 12. האתר הוא אתר מסחרי שהוקם לצורך מסחרי-פרסומי, הגם שלא מתבצעות בו מכירות מקוונות. אי לכך מובהר בזאת כי חברת טעמן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע אם ומתי יפורסמו פרסומות באתר, בין אם פרסומות של חברת טעמן ו/או פרסומות של חברה הקשורה אליה ובין אם פרסומות של גורמים אחרים כלשהם, אשר יתקשרו עם חברת טעמן. בנוסף, שומרת לעצמה חברת טעמן את הזכות הבלעדית לקבוע אלו פרסומות יפורסמו באתר ואלו לא, מבלי שתידרש לנמק את החלטותיה בעניין בפני גורם אחר כלשהו.
 13. מובהר בזאת כי ככל שתתפרסמנה באתר פרסומות של צדדים שלישיים כלשהם, בהסכמת חברת טעמן, לא תהיה חברת טעמן אחראית על תוכן הפרסומות, טיבן, איכותן ו/או זמינותן. אי לכך, לא תהיה למשתמש כל טענה כלפי חברת טעמן ביחס לפרסומות אלו ו/או אתרים המקושרים אליהן, טיב התכנים הכלולים בהם, תוכנן, איכותן או זמינותן. כמו כן, לא תהא חברת טעמן אחראית לכל נזק אשר ייגרם למי ממשתמשי האתר אשר יבחר להיכנס לאתרים אחרים דרך פרסומות שיופיעו באתר טעמן.
 14. בהתייחס לפרסומות של חברות אחרות, מובהר בזאת כי חברת טעמן, מצידה, אינה בעלת יכולת פיקוח ושליטה על תוכן כל הפרסומות העלולות להתפרסם באתר על-ידי צדדים שלישיים. אי לכך, ככל שהנכם, המשתמשים באתר, נתקלים בפרסומות אשר תוכנם נחזה לתוכן לא חוקי ו/או לא מוסרי ו/או נוגד את תקנת הציבור ו/או מסב נזק למשתמשים באתר באופן כלשהו, אנא הודיעו על כך לחברת טעמן אשר תשתדל לברר את העניין ולתת לו פתרון כפי שיקול דעתה, מבלי שיהיה בכך משום התחייבות שלה למחיקת פרסומות אלו ו/או להטיל עליה אחריות כלשהי ביחס לפרסומים.
 15. באתר עשויים להימצא קישוריות (LINKSׂ) המובילות לאתרים שונים ברשת האינטרנט. מובהר ומודגש בזאת כי הימצאותה באתר של קישורית המובילה לאתר אחר, אינה מצביעה על מודעותה ו/או הסכמתה ו/או אישורה של חברת טעמן לתכנים המופיעים באתר האחר, ובשום מקרה לא תהיה לחברת טעמן אחריות על תוכן האתר האחר, אמיתותו, חוקיותו, מוסריותו או זמינותו ואף לא לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר האחר ובאתר זה גם יחד.
 16. חברת טעמן רשאית, אך אינה מחויבת, להציע באתר קופונים ו/או הטבות ו/או לערוך מבצעים שונים, כפי שיקול דעתה המוחלט, ותוך ששמורה לה הזכות הבלעדית להחליט על הפסקת מתן ההטבה ו/או הפסקת המבצע בכל זמן נתון וכפי שיקול דעתה המוחלט.
 • ה.השימוש באתר טעמן
 1. השימוש באתר הוא באחריותו המלאה של המשתמש. אי לכך ובהמשך לאמור לעיל, לא תישמע כל טענה ו/או דרישה של משתמש, מכל סוג שהוא, כנגד חברת טעמן ו/או כל מי מטעמה, עקב נזק ו/או הפסד כספי או אחר ו/או אבדן הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע ובתכנים המצויים באתר.  
 2. האתר אינו מאפשר למשתמשים להעלות תכנים לאתר.
 3. השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו ניתנים לשימוש באתר כפי שהוא (AS IS). חברת טעמן אינה מתחייבת לשמר את מבנה האתר הנוכחי, והיא תהיה חופשיה להחליט בכל עת על מבנה האתר ועל התכנים שיופיעו בו ועל הפסקת פעילותו.
 4. אין לבצע שינויים כלשהם באתר בכל דרך שהיא ללא הרשאת חברת טעמן, אשר תינתן מראש ובכתב.
 5. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להציג ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או למכור רכיב כלשהו מרכיבי האתר, לרבות פריטי המידע כניסוחם באתר, המידע, התכנים הוויזואליים ובכללם התמונות והפרסומים הכלולים באתר, ללא הרשאת חברת טעמן, אשר תינתן מראש ובכתב. 
 6. אין להציג תכנים הכלולים באתר בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר, תוכנה, פרוטוקול תקשורת ו/או כל אמצעי אחר באופן המשנה את חזות התכנים כחזותם באתר ו/או באופן המחסיר מהתכנים רכיב כלשהו.
 7. אין לסייע ו/או לאפשר לצדדים שלישיים כלשהם להעתיק ו/או לשכפל ו/או להציג ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או למכור מרכיב כלשהו מרכיבי האתר, לרבות פריטי המידע כניסוחם באתר, המידע, התכנים הוויזואליים ובכללם התמונות והפרסומים הכלולים באתר, ללא הרשאת חברת טעמן, אשר תינתן מראש ובכתב, וזאת, בין אם במסגרת אתרי אינטרנט אחרים, פרסומים במדיות שונות לרבות מדיה אלקטרונית וכל כיוצא בזה.
 8. אין לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו למטרות שונות ובכללן מטרות מסחריות ישירות או עקיפות ו/או כל מטרה אחרת, מבלי לקבל אישור מפורש של חברת טעמן, מראש ובכתב.
 9. אין להפעיל או לאפשר הפעלתו של כל יישום מחשב ו/או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מחשב שונות כדוגמת תוכנות מחשב מסוג Crawlers, Robots וכל כיוצא בזה, לצורך ביצוע סריקה, חיפוש, ליקוט, אגירה, העתקה ו/או אחזור אוטומטי של תכנים המופיעים באתר, לכל מטרה שהיא.
 10. אין ליצור קישור לדפים באתר שאינם דף הבית של האתר. בעת יצירת קישור כלשהו לאתר, באופן שאינו נאסר בתקנון זה, יש להקפיד כי כתובת דף הבית של אתר טעמן תופיע במקום המיועד לכך בממשק הגלישה של הגולש, ללא כל שינוי ו/או סילוף ו/או החלפתה בכתובת אחרת, לרבות כתובות של דפים אחרים באתר שאינם דף הבית.
 11. אין ליצור קישור של האתר לאתר המכיל תכנים המעודדים הפליה פסולה ו/או המכיל אמירות גזעניות ו/או תכנים פורנוגראפיים ו/או תכנים המנוגדים לחוק או לתקנת הציבור ו/או תכנים המעודדים פעילות בלתי חוקית מסוג כלשהו.
 12. משתמש הבוחר לעשות שימוש באתר מתחייב בכך לשפות את חברת טעמן ו/או כל מי מטעמה בגין כל נזק כספי או שאינו כספי, הפסד, אבדן רווחים, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם עקב הפרת תנאי מתנאי תקנון זה ו/או הפרה של הוראות החוק תוך שימוש באתר.
 13. לחברת טעמן עומדת הזכות להפסיק ו/או להגביל ו/או למנוע את השימוש של משתמש באתר, בכל זמן נתון, בין היתר, עקב הפרת תנאי מתנאי תקנון זה, ומבלי שתידרש להודיע על כך לאותו משתמש ו/או לנמק את החלטתה.
 • ו.מודעות "דרושים"
 1. במסגרת מדור "דרושים" באתר מתפרסמות הודעות בדבר משרות פנויות בחברת טעמן.
 2. כל המשרות המפורסמות באתר מיועדות הן לנשים והן לגברים, בכל גיל וללא קשר למעמדם האישי, היותן בהריון או בטיפולי פוריות או בטיפולי הפרייה חוץ גופית, היותם הורים או אי היותם הורים, אמונתם הדתית, דתם, גזעם, לאומיותם, ארץ מוצאם, נטייתם המינית, השקפתם הפוליטית ו/או האידאולוגית, היותם משרתים במילואים או עתידים לשרת בשירות מילואים וכן כל כיוצא בזה.
 3. כל משתמש באתר יוכל להציע את מועמדותו באמצעות משלוח הודעה ליבת המסרים במדור דרושים, הודעה אשר תיבחן באופן ענייני על ידי חברת טעמן. יש לצרף אל ההודעה את גיליון קורות החיים של השולח.  
 4. חברת טעמן תשתדל להסיר מן האתר מודעות דרושים שאינן רלוונטיות עוד. יחד עם זאת מובהר בזאת כי מטבע הדברים עלולים להיות עתים בהם תופיע מודעה שכבר אינה רלוונטית ושטרם הוסרה מן האתר, וכי בכל מקרה לא תהא לאף משתמש טענה כנגד חברת טעמן בדבר אי הסרת מודעה שכבר אינה רלוונטית.
 • ז.מדיניות פרטיות
 1. אנו בחברת טעמן מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר ונוקטים אמצעים סבירים לשמירתה. הגלישה באתר אינה כרוכה ברישום או מסירת פרטים.
 2. יחד עם זאת, תהא חברת טעמן רשאית לאסוף מידע אודות דפוסי השימוש של גולשים באתר, באמצעות התחקות על אחר השימוש באתר, לרבות באמצעות "עוגיות" (COOKIESׂ), וזאת, בין היתר, לצורך השירותים הניתנים באתר והמידע המפורסם בו, בין אם על ידי חברת טעמן ובין אם על ידי צדדים שלישיים המפרסמים באתר, וכן, לצורך מעקב וניתוח ומסירת מידע סטטיסטי למפרסמים באתר, ובלבד שמידע זה לא יזהה את המשתמש באתר באופן שמי ושהדבר יעשה בכפוף להוראות התקנון.
 • ח.אחריות
 1. חברת טעמן לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש עקב הפרעה בפעילות האתר ו/או הפסקה זמנית או קבועה של פעילות האתר, מכל סיבה שהיא, בין אם ההפרעה או ההפסקה הינה כתוצאה מכשל באתר ו/או בתשתיות האתר ו/או עקב רשלנות בהפעלתו ובין אם כתוצאה מכשל חיצוני כלשהו, ולרבות, אך לא רק: נזק שיגרם לאתר כתוצאה מקישור של וירוס שהוצב ו/או הוחדר לאתר, בין אם במסגרת קישורית ו/או קובץ מחשב כלשהו ו/או כל אמצעי ו/או מסגרת אחרת, ולרבות, אך לא רק, פרסומים שונים ו/או הודעות ו/או קבצים שתוכנם הסב נזק למשתמש.
 • ט.קניין רוחני
 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר ובכללן זכות היוצרים, סודות מסחריים וסימני המסחר, רשומים ושאינם רשומים, הן ביחס למוצרים המתוארים ו/או מצולמים באתר והן ביחס לרכיבי האתר עצמו, הינן בבעלות חברת טעמן ו/או צדדים שלישיים שונים הקשורים עם האתר /או פועלים עמו בשיתוף פעולה ו/או מפרסמים באתר.
 2. במסגרת זכויות הקניין הרוחני המגולמות באתר והשייכות לחברת טעמן ו/או לצדדים שלישיים, כאמור, כלולות, בין היתר, הזכות בשם האתר, בשם המתחם שלו, בעיצובו הגראפי הכולל, בתמונות, בעיצובים גראפיים פרטניים המשולבים בו ובכללם עיצוב שם האתר, מבנה האתר, טקסטים מילוליים, סמלים, סימנים וכן קבצים ויישומים מסוגים שונים וכל רכיב אחר בין אם נזכר בתקנון זה ובין אם לאו.
 3. לאור זאת ובהתאם לדין הנוהג במדינת ישראל הנכם נדרשים להימנע מכל פגיעה בזכות מזכויות הקניין הרוחני של חברת טעמן. בין היתר, הנכם נדרשים להימנע מהעתקה, פרסום, הפצה, הצגה, או העברה של הרכיבים המפורטים לעיל ו/או כל רכיב אחר באתר, אלא אם כן קיבלתם לכך את הסכמתה המפורשת והכתובה של חברת טעמן.
 • י.הוראות כלליות
 1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 2. לבית המשפט בירושלים תהיה הסמכות המשפטית הייחודית לדון בכל עניין משפטי הנובע מהשימוש באתר ו/או מהוראות תקנון זה.
 3. היה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך במדינת ישראל כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה הוראה בלתי תקפה ו/או הוראה בלתי חוקית, מכל סיבה שהיא, לא יבטל הדבר את יתר ההוראות הכלולות בתקנון, ואף את יתר חלקי ההוראה שלא בוטלו במפורש על-ידי בית המשפט.
 4. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בעניין השימוש באתר. הפרטים ליצירת קשר עמנו מובאים במדור "יצירת קשר" באתר.
אנו בחברת טעמן מאחלים לכם גלישה נעימה באתר ומקווים כי תפיקו ממנו אך טוב.